Przeglądy instalacji gazowych w świetle przepisów

Gaz to paliwo, które jest niezwykle przydatne, ponieważ pozwala na stosunkowo tanie gotowanie, a także podgrzewanie ciepłej wody. Jednak z jego stosowaniem wiąże się również ryzyko powstania nieszczelności w instalacji oraz groźnego w skutkach wybuchu. Żeby zminimalizować wystąpienie tego rodzaju zagrożenia, obowiązujące przepisy nakazują przeprowadzanie regularnych przeglądów instalacji gazowej. Dzięki szczegółowemu sprawdzeniu szczelności rur i prawidłowego działania urządzeń zasilanych gazem, mamy pewność, że nasze życie i zdrowie nie jest zagrożone. Przyjrzyjmy się bliżej, temu, jakie są uregulowania dotyczące przeglądów instalacji gazowych.

Prawo budowlane a przegląd instalacji gazowych

Obowiązek wykonywania przeglądów instalacji gazowych wynika wprost z przepisów ustawy Prawo budowlane. Artykuł 61 nakazuje bowiem zarządcy obiektu budowlanego działającemu w imieniu właściciela lub bezpośrednio właścicielowi danego budynku dbanie o należyty stan techniczny budynku. W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek ten spoczywa więc zwykle na ich właścicielach, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych najczęściej odpowiedzialne będą firmy wynajęte do zarządzania daną nieruchomością albo zarządy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni.

Warto pamiętać, że za zaniedbania w tym obszarze sąd może orzec wobec osób odpowiedzialnych karę pozbawienia wolności nawet na jeden rok lub nałożyć karę grzywny w wysokości co najmniej 100 stawek dziennych. Ich wartość jest ustalana każdorazowo przez sąd, jednak nie może ona być niższa niż 10 zł ani wyższa niż 2000 zł, z czego wynika, że nakładana grzywna może się wahać od 1000 aż do 200000 zł.

Na konieczność przeprowadzenia kontroli wskazuje też ekspressis verbis (czyli dosłownie) treść artykułu 62 Prawa Budowlanego, ust. 1, pkt 1, lit. c. Zgodnie z jego treścią kontrola stanu instalacji gazowej musi być dokonywana przynajmniej raz w roku.

Ten sam artykuł w ustępie 5 wprowadza też zasadę, zgodnie z którą kontrole takie muszą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. W przypadku instalacji gazowych muszą to być kwalifikacje z grupy 3 według rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, które zostały potwierdzone zdaniem odpowiedniego egzaminu.

Przeglądy instalacji gazowych w świetle przepisów